۴.۱۳.۸ نسخه
۸.۴۸ مگابایت حجم
۰ دانلود

امکاندانلود

امکان

سازمان فناوری شهرداری تهران
امکان
امکان
امکان
امکان

برخی از امکانات نرم افزار به شرح ذیل می‌باشد:

حضور و غیاب:

مشاهده تردد، خلاصه تردد، ایجاد حذف مرخصی، ماموریت، ثبت کارت ، تایید تردد و...

تایید مرخصی و ماموریت کارکنان

فیش حقوقی:

مشاهده و ذخیره فیش حقوقی

منابع انسانی:

مشاهده احکام

مشاهده پرونده پرسنلی