۱.۰ نسخه
۷۲۴ کیلوبایت حجم
۰ دانلود

DeepCalculatorدانلود

DeepCalculator

سهیل پاک گوهر
DeepCalculator
DeepCalculator
DeepCalculator
DeepCalculator

محاسبه گر موجودی مخزن سوخت با استفاده از مقدار دیپ و دمای مخزن ویژه نیروگاه ایسین